Vreedzame school

Sinds het schooljaar 2009-2010 is De Baanbreker gestart met het programma van de Vreedzame School.

De Vreedzame School is een compleet programma voor basisscholen voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open voor de verschillen tussen mensen.

Het hart van De Vreedzame School wordt gevormd door een lessenserie. Ieder jaar worden de lessenserie in alle groepen gegeven en krijgt een selecte groepje leerlingen, uit groep 6,7 en 8, die hiervoor gesolliciteerd hebben, een opleiding tot mediator. Zij gaan na de uitgebreide training, wekelijks in tweetallen indien nodig, bemiddelen bij het oplossen van onenigheid of conflict, wanneer leerlingen er zelf niet uit komen.

De Vreedzame School streeft er naar om kinderen te leren:

  • op een positieve en zorgzame manier met elkaar om te gaan
  • op een democratische manier met elkaar beslissingen te nemen
  • constructief conflicten op te lossen
  • verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar en voor de gemeenschap
  • open te staan voor verschillen tussen mensen.

Het programma wil niet alleen kinderen bovenstaande sociale competenties leren, maar vooral ook een positief, sociaal en moreel klimaat in de school creëren, waar een opvoedende werking van uitgaat. Het is van de 61 bestaande programma’s, een van 13 goedgekeurde anti-pestprogramma’s.

 

Meer over de doelen van de vreedzame school zie  http://www.devreedzameschool.nl