Passend Onderwijs

Wat is passend onderwijs nu precies? Is het nu simpelweg een bezuinigingsmaatregel of zit er een duidelijke visie achter? Wat houdt de zorgplicht in? Waar zijn de samenwerkingsverbanden goed voor? En hoe zit het met de verdeling van het geld voor extra ondersteuning?

 

 

Passend onderwijs is de ontwikkeling die het voor elke leerling mogelijk gaat maken optimaal gebruik te maken van de onderwijsvoorzieningen en alle ondersteuning die daarbij geboden kan worden.

Om voor iedere leerling passend onderwijs te realiseren wordt de zorg voor leerlingen in en om de school aangepast. De schoolbesturen krijgen een zorgplicht voor iedere leerling die zich aanmeldt. Met die zorgplicht krijgt elk bestuur de opdracht om voor elke aangemelde of toegelaten leerling een passend onderwijsaanbod te bieden. Daarvoor zijn besturen in regionaal verband met elkaar gaan samenwerken.{SPPOH} Want alleen samen is in elke regio een dekkend aanbod te realiseren, waarmee elke leerling het onderwijs en de ondersteuning kan krijgen die het nodig heeft.

De stichting de Haagse scholen speelt een actieve rol in de ontwikkelingen in deze regio. Vertrekpunt voor de ontwikkelingen binnen de Haagse Scholen is de bestaande zorgstructuur en het verder ontwikkelen van de capaciteiten van iedere school. De aansturing van de ontwikkelingen is een taak van het samenwerkingsverband van de Haagse Scholen. Het meerjaren zorgplan en het zorgplan 2014-2015 geeft de onderstaande ambitie en uitgangspunten weer.

Het samenwerkingsverband van De Haagse Scholen biedt

elk kind een onderwijsaanbod op maat”

  • Het samenwerkingsverband neemt de verantwoordelijkheid

voor de bovenschoolse leerlingenzorg.

  • De scholen nemen de verantwoordelijkheid voor de leerlingenzorg.

  • Geregeld wordt onderzocht hoe de onderwijsbehoefte

van het kind het best kan worden ingevuld, waarbij thuisnabij

onderwijs de voorkeur heeft.

  • Op alle scholen is/wordt handelingsgericht werken ingevoerd.

  • Elke school heeft een ondersteuningsprofiel.

  • Centraal wordt de minimale leerlingenzorg vastgesteld.

 

In het Ondersteuningsplan 2014 – 2016 worden de te verwachten ontwikkelingen en activiteiten, volgens de wet Passend onderwijs, voor het komende jaren, nader beschreven. De regio richt dit zich op de samenwerking met onderwijspartners, organisaties voor maatschappelijke ondersteuning, gezondheidszorg en jeugdzorg.Wij verwijzen u voor uitgebreide informatie naar www.sppoh.nl De scholen richten zich op het versterken van de zorgstructuur en het verbeteren van het onderwijs aan individuele leerlingen, die extra ondersteuning nodig hebben en ervoor te zorgen, dat verbeteringen, die worden geïnitieerd, ook daadwerkelijk in de klas worden uitgevoerd, volgens ons ondersteuningsprofielen. Het betrekken van de ouders van onze leerlingen bij deze ontwikkelingen staat centraal.

Zodra de ontwikkelingen in de regio er aanleiding toe geven, zullen we zorgen voor informatie. Voor de landelijke ontwikkelingen is een website opengesteld, www.passendonderwijs.nl . Naast algemene informatie over passend onderwijs en over de regio’s, kunt u hier ook met vragen terecht.